Red. prof. dr. sc. JOSIP GRBAC

j_grbacDr. Josip Grbac, izvanredni profesor, rođen u Lanišću (Istra), 21. veljače 1955., od oca Josipa i majke Cecilije, rođ. Grbac. Osnovnu školu završio u Lanišću. U rujnu 1970. odlazi u Biskupsko sjemenište u Pazinu, gdje je u lipnju 1974., maturirao s odličnim uspjehom.

Potom odlazi na studij u Rim, gdje je u rujnu 1976. upisao prvu godinu studija na papinskom sveučilištu “Gregoriana”. Nakon dvije godine filozofije i tri godine teologije, u rujnu 1981., upisuje specijalizaciju iz moralne teologije. Godine 1983. polaže licencijat s radnjom “Questione della donna nel pensiero di Paolo VI” (kod prof. Edouarda Hamela). Doktorsku radnju obranio je 1987. godine, na temu: “Lavoro e vocazione integrale dell’uomo. Pre-storia della Costituzione pastorale Gaudium et Spes nella teologia cattolica dell’area di lingua francese” (Ljudski rad i integralni poziv Čovjeka. Pred-povijest Pastoralne konstitucije Gaudium et Spes u katoličkoj teologiji francuskog jezičnog područja) (mentor prof. Klaus Demmer). 

Po povratku iz Rima, 1987., imenovan je su-župnikom u Rovinju. 

U rujnu 1988. postaje predavačem moralne teologije na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Tijekom tih godina član je Katehetskog vijeća porečko-pulske biskupije, Svećeničkog vijeća, biskupijski referent za sredstva javnog priopćavanja, itd. U trenutku uvođenja vjeronauka u škole organizirao je u Pazinu tečaj priprave za vjeroučitelje. Isto tako tijekom tri godine urednik je biskupijskog glasila “Ladonja”, član uredništva “Istarske Danice” i uredništva “Riječkog teološkog časopisa”. Aktivno surađuje na osnivanju prve privatne biskupijske klasične gimnazije “Pazinski kolegij” u Pazinu. U Interdijecezanskom ženidbenom sudu obnaša dužnost branitelja ženidbenog veza. U rujnu 1999. postaje docent moralne teologije na Teologiji u Rijeci. Od 1994. do 2000. u dva mandata obnaša dužnost rektora Teologije u Rijeci. Član je upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, a obnašao je i dužnost tajnika komisije Iustitia et pax HBK. Predaje moralnu teologiju na Teologiji u Rijeci i na postdiplomskom studiju u Zagrebu. Sudjeluje na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Suradnik je na projektima: «Introduction of a Course of Bioethics», pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, «Istarska enciklopedija», pri Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu, «Kulturni, nacionalni, socijalni i politički identitet Istre u XX. stoljeću» pri Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, «Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu», pri KBF-u u Zagrebu, te «Utjecaj Katoličke crkve na oblikovanje kulturnog identiteta Istre». Surađivao je kao član Komisije Hrvatskog zavoda za zaštitu obitelji materinstva i mladeži na izradi Dokumenta Nacionalne obiteljske politike. 
Od 1995. do 2000. godine bio je član Etičkog povjerenstva pri Kliničko-bolničkom centru Rijeka.
Surađivao na projektu „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ pri KBF-u u Zagrebu.

BIBLIOGRAFIJA:

KNJIGE: 
1. Graditelji Kraljevstva. Teologija rada II. Vatikanskog Sabora, Rijeka 1996. 
2. Kršćanska etika u ozračju svakodnevice, Pazin 2004.

3. „Etičke dvojbe hrvatskog društva. O važnosti odgoja za moralne vrijednosti“, KS, Zagreb 2009.


ZNANSTVENI I STRUČNI ČLANCI:
1. Predpovijest Pastoralne konstitucije Gaudium et Spes Drugoga Vatikanskog Sabora, u: Obnovljeni život 5 (1988.), str. 381-394.
2. Rad danas: gospodarsko-sociologijski vidovi, u: Bogoslovska smotra LXII (1992.), br. 1-2., str. 64-77.
3. Opraštanje i pomirenje, u: Riječki teološki časopis 1 (1993.), str. 68-81.
4. Čovjek suradnik Božje imanencije u svijetu, u: Riječki teološki časopis 2 (1993.), str. 177-192.
5. Praštanje kao ostvarenje kršćanskog moralnog zahtjeva: utopija ili stvarnost?, u: Praštanje: zbornik radova sa znanstvenog simpozija, Split 1995., str. 57-64.
6. Svećenik pred zahtjevima novih etičkih pitanja, u: Riječki teološki časopis 1 (1994.), str. 21-30.
7. Navještanje Evanđelja putem obavijesnih sredstava, u: Riječki teološki časopis 1 (1995.), str. 221-228.
8. Okultizam, spiritizam, sotonizam, u: Riječki teološki časopis 2 (1994.), str. 207-228.
9. Problem znanosti i znanstveno-nastavnih institucija u našoj Crkvi, u: Riječki teološki časopis 1 (1998.), str. 147-150.
10. Okultizam-spiritizam-sotonizam, u: Vjesnik đakovačke i Srijemske biskupije 10 (1996.), str. 591-59
11. «Mogućnosti i izazovi etičkoga pluralizma u Crkvi», u: Bogoslovska smotra 2-3, 2003., str. 313-328. 
12. «Pitanje univerzalne etike i univerzalne religije», u: Kršćanska i/ili univerzalna etika. Zbornik radova znanstvenog simpozija, Rijeka, 2003., str. 51-72. 
13. «Definicija i promocija obitelji u Hrvatskoj», u: V. Puljiz i D. Bouillet (ur.), Nacionalna obiteljska politika, Zagreb 2003., str. 103-118. 
14. «Etički i religijski aspekti doniranja organa», u: I. Povrzanović (ur.), I. Tečaj za transplantacijske koordinatore (Zbornik radova), Pula 2003., str. 149-158. 
15. «Ratna zlodjela u poratnoj prosudbi (politika i poratno dijeljenje pravde)», u: «Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj» (Zbornik radova stručnog skupu), Zagreb 2002., str. 259-264. 
16. «Raskorak između crkvenog seksualnog morala i ponašanja mladeži», u: Bogoslovska smotra 1-2, 1998., str. 65-82. 
17. “Božje očinstvo i kruh naš svagdanji”, u: Riječki teološki časopis, 1 (15) 2000., str. 169-180. 
18. «Solidarnost u civilnom društvu», u: S Baloban (ur.), Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj, Zagreb 2000., str. 91-110. 
19. “Crkva i politika”, u: S. Baloban (ur.), Kršćanstvo, Crkva i politika, Zagreb 1999., str. 119-137. 
20. “Održivi razvitak – smrtonosni učinci napretka”, u: Odgovornost za život. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija, Split 2000., str. 123-130. 
21. “Duh pomirenja i oproštenja”, Riječki teološki časopis, 1 (1999.), str. 199-202. 
22. “Oprost: povijesni iskorak Crkve”, u: Riječki teološki časopis, 2 (2000.), str. 459-470. 
23. “Uloga obitelji u novom shvaćanju rada”, u: S. Baloban (ur.), Hrvatska obitelj na prekretnici, Zagreb 2001., str. 35-52. 
24. «Odgovorno roditeljstvo», u: Riječki teološki časopis 1 (19) 2002., str. 147-161. 
25. “Teologija i ekologija», u: Ekologija – korak bliže djetetu. Zbornik radova stručno znanstvenog skupa, Rijeka 1999., str. 96-101. 
26. «Stepinčeva beatifikacija – znak vremena», u: Čitajući znakove vremena. Zbornik eseja, Pula-Rovinj, 2001., str. 163-166.

NOVO

Izvorni znanstveni radovi: 

«Kroatien – Nation in Europa», u: BALOBAN, S. – RAUSCHER, A. (izd.), Herausforderung Europa. Die Christen im Spannungsfeld von nationaler Identitaet, demokratischer Gessellschaft und politischer Kultur, München 2004., str. 9-17. 

«Kršćanin u javnom životu – nekada i danas», u: Diacovensia, 2 (14) 2004., str. 303-313. 

«Posebne teme socijalnog nauka Crkve i njihova važnost u školskom vjeronauku», u: Riječki teološki časopis 1 (25) 2005., str. 29-46.

«Fleksibilizacija rada i novi oblici solidarnosti u hrvatskom društvu», u: Bogoslovska smotra 75 (2005.), br. 4, str. 1077-1106.

«Opcija za siromašne – strateški program kršćana?» u: Riječki teološki časopis 2 (26) 2005., str. 441-458.

«Crkva, društvo i odgoj za djelovanje u medijima», u: Riječki teološki časopis 14 (2006.), br. 1, str. 191-211. 

«Sudbina crkvenog nauka o obitelji u svijetu naglih migracijskih i kulturoloških promjena», u: Riječki teološki časopis 14 (2006.), br. 2, str. 439-457. 

«Nada u Europi bez Boga», u: Riječki teološki časopis 16 (2008.), br. 1, str. 97-110.

«Etičko/moralna perspektiva religioznog nasilja», u: Riječki teološki časopis 16 (2008.), br. 2, str. 503-522.

«Političke stranke s kršćanskim predznakom u Hrvatskoj: mogućnosti i potrebe?», u: Bogoslovska smotra 2 (2007.), str. 453-468.

«Rastavljeni vjernici u novom civilnom braku i pristup sakramentima», u: Riječki teološki časopis 16 (2008.), br. 1, str. 177-198.

«Sadašnji društveni razvitak u Hrvatskoj i etičke vrednote», u: ANČIĆ, N.A. i BIŽACA, N. (ur.), Teologija i Crkva u procesima europskih integracija, Zbornik XIII. Međunarodnog teološkog simpozija, Split 2008., str. 97-119.

«Političko društveni vid supsidijarnosti. Teoretsko utemeljenje supsidijarnosti u društvenom i političkom životu», u: Bogoslovska smotra 1 (2009.), str 1161.

«Biblija i moralna teologija», u: Riječki teološki časopis, 14 (2006.), br. 2, str. 557-570. 

Doprinos Crkve životu demokratske države, u: Riječki teološki časopis, god. 18 (2010.), br. 2 (36), str. 433-455.

Socijalni i gospodarski vid supsidijarnosti: mogućnosti i potrebe u Hrvatskoj, u: Bogoslovska smotra, god. 81 (2011.) br. 4, str. 753-782. 

Moralna i kaznena odgovornost – dodirne točke i razlike, u: Riječki teološki časopis, god. 19 (2011.), br. 2 (38), str. 261-277. 


Pregledni i stručni radovi:

«Opraštanje i pomirenje», u: Riječki teološki časopis 1 (1993.), str. 68-81.

«Navještanje Evanđelja putem obavijesnih sredstava», u: Riječki teološki časopis 1 (1995.), str. 221-228.

«Problem znanosti i znanstveno-nastavnih institucija u našoj Crkvi», u: Riječki teološki časopis 1 (1998.), str. 147-150.

«Okultizam-spiritizam-sotonizam», u: Vjesnik đakovačke i Srijemske biskupije 10 (1996.), str. 591-598.

«Ratna zlodjela u poratnoj prosudbi (politika i poratno dijeljenje pravde)», u: HRANIĆ, Đ. (ur.), Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Zbornik radova, Zagreb 2002., str. 259-264. 

“Duh pomirenja i oproštenja”, u: Riječki teološki časopis, 1 (1999.), str. 199-202. 

“Oprost: povijesni iskorak Crkve”, u: Riječki teološki časopis, 2 (2000.), str. 459-470. 

“Teologija i ekologija», u: Ekologija – korak bliže djetetu, Zbornik radova stručno znanstvenog skupa, Rijeka 1999., str. 96-101. 

«Stepinčeva beatifikacija – znak vremena», u: Čitajući znakove vremena, Zbornik eseja, Pula-Rovinj, 2001., str. 163-166. 

«Povijesno-teološki hod prema Pastoralnoj konstituciji Gaudium et spes», u: ANČIĆ, A.A. – MATULIĆ, T. (ur.), Svijetu ususret, Zbornik radova, Split 2007., str. 17-38. 

«’Gaudium et Spes’ i današnja globalizacija», u: Riječki teološki časopis, 1 (25) 2005., str. 3-15.

«Etičnost i pristup ženi i problem nasilja nad ženama», u: VULETA, B.(ur.), Nasilje nad ženama. Teološko-pastoralni izazov, Zbornik radova, Split 2006., str. 257-262.

«Wie gewinnt eine Gesellschaft Stabilität und Dynamik», u: DAHM, C. (ur.), Neuer Reichtum – neue Armut. Soziale Umbrüche in Mittel- und Osteuropa, Zbornik radova, Freising, 2007., str. 152-155.

«Tijelo u kršćanskoj teologiji: izazov moralnoj prosudbi», u: HOŠKO, F. E. (UR.), Djelatna Crkva, Zbornik Milana Šimunovića, Zagreb 2008., str. 107-114.


«Važnost rada s odraslima na župi», u: KATEHETSKI URED POREČKO-PULSKE BISKUPIJE, Tečaj za župne animatore, Pazin 2008., str. 54-67.

«Iz povijesti nastanka ‘Gaudium et spes’», u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 11 (2005.), str. 873-876.

«Vjernik laik u crkvi», u: Riječki teološki časopis, 2 (24) 2004., str. 399-407. 

 

Službe: Redoviti profesor u trajnom zvanju i član vijeća Teologije
E-mail: jgrbac1@gmail.com
Adresa: Tizianova 15, 51000 RIJEKA
Broj telefona: (098) 219-660
Broj faksa: (051) 515-561