Red. prof. dr. sc. DIANA STOLAC

dianastolacProfesorica na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Odsjek za kroatistiku 
Sveučilišna avenija 4
Kabinet: 603
Telefon: 051/265-668

Na našoj ustanovi predaje izborni predmet: Osnove jezične kulture.
Email: diana.stolac@ri.t-com.hr

Akademska karijera:
2011. izbor u redovitoga profesora u trajnom zvanju
2009. vanjski suradnik na Teologiji u Rijeci
2007. vanjski suradnik Učiteljskoga fakulteta Rijeka
2006. prvi izbor u zvanje redovitoga profesora
2006. vanjski suradnik Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2005.-2006. vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru
2002. vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta u Splitu
2001. izbor u zvanje izvanrednoga profesora
1997. izbor u zvanje docenta
1996. izbor u suradničko zvanje višega asistenta
1996. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Padežni sustav u jeziku Tituša Brezovačkoga (sintaktostilistički nacrt).
1996.-2006. vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta u Puli
1994.-1995. i 1999.-2003. vanjski suradnik Visoke učiteljske škole u Gospiću
1988. magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu – Sintaksa genitiva u jeziku Tituša Brezovačkoga
1982. izbor u zvanje asistenta na Pedagoškom fakultetu u Rijeci
1981. apsolvirala bohemistiku i polonistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1980.-1982. lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu
1980. upisala poslijediplomski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1979. diplomirala kroatistiku i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1974. upisala se na Filozofski fakultet u Zagrebu
1956. rođena u Zagrebu


Područje istraživanja:
– kroatistika
– jezičnopovijesna, sintaktička i leksikološka istraživanja
– metodologija jezičnih istraživanja
– pragmalingvistička istraživanja / primijenjena lingvistika / reklamni diskurs
– popularizacija humanističkih znanosti


Projekti:
– projekt Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje (voditeljica)
– znanstveni projekt MZOŠ-a Povijest hrvatske sintakse (voditeljica)
– znanstveni projekt MZOŠ-a Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini (istraživač)
(oba uključena u znanstveni program MZOŠ-a Književnojezična i glazbena baština hrvatskih franjevaca)
– projekt Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Hrvatski jezik – doktorski studij (voditeljica)


Profesionalne aktivnosti:
– od 2007. voditeljica Doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika 
– od 1996. godine do 2000., te ak. 2006./2007. pročelnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci
– od 2000. do 2002. predstojnica Katedre za hrvatski jezik
– članica Povjerenstva za poslijediplomske studije Sveučilišta u Rijeci 
– članica Odbora za kvalitetu Filozofskoga fakulteta u Rijeci
– članica uredništva od 1990. g. (od 2000. do 2004. glavna urednica) znanstvenoga časopisa Fluminensia
– članica uredništva (od 1998. g., a 2000. i 2002. glavna urednica) zbornika Riječki filološki dani
– članica Savjetodavnoga i recenzentskoga odbora (Advicory and Referreing) časopisa Croatian Studies Review, Sydney, Australija (od 2009.)
– članica uredništva niza od šest zbornika radova Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (1998.-2005.)
– uredila monografije Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Rijeka 2000.) i Pomorske škole u Bakru (Bakar 2000.)
– članica uredništva i urednica teksta o Filozofskom fakultetu u Rijeci u monografiji Sveučilišta u Rijeci (Rijeka 2004.)
– sudjelovala na devedesetak znanstvenih i strukovnih skupova
– od 2004. g. povjerenica sindikalne podružnice Filozofskoga fakulteta u Rijeci
– od 2005. g. predsjednica Regionalnoga vijeća NSZVO-a Rijeka
– od 2006. g. članica Velikoga vijeća Nezavisnoga sindikata znanosti i visokog obrazovanja


KNJIGE 
– Hrvatsko pomorsko nazivlje (Božo Babić, njegovi prethodnici i nastavljači). Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1998.
– Riječki filološki portreti. Biblioteka časopisa Fluminensia, Filozofski fakultet Rijeka, Rijeka, 2006.

POGLAVLJA U KNJIGAMA 
– Hrvatski jezik (doktorski studij) u: Doktorski studiji, Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski tazvoj Republike Hrvatske, gl. urednik: Pero Lučin, Rijeka 2006., 95-105 str.(dostupno i na mrežnim stranicama: www.hzz.hr)
– Kajkavski hrvatski književni jezik. u: Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, ur. Ante Bičanić, Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 2011., str. 189-227.

Znanstveni članci
vidi: www.ffri.uniri.hr