Mr. sc. IVAN MILOVČIĆ

milovcicRođen je 19. prosinca 1954. u Vrbniku na otoku Krku od oca Josipa i majke Kate rod. Andrijčić. Osnovnu školu završio je u rodnom Vrbniku 1969. Iste godine upisan je u Srednju šlolu za spremanje svećenika u Pazinu gdje je kao sjemeništarac krčke biskupije maturirao 1973. Nakon mature služi vojni rok od petnaest mjeseci u Prištini na Kosovu. Po povratku iz vojske upisuje se na teološki studij na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci gdje završava petogodišnji studij.

Šestu pastoralnu godinu upisuje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 1987. godine. Od svoje mlade mise 1980. godine službovao je po župama krčke biskupije kao kapelan u Dobrinju od 1980. do 1982., u Rabu 1982.-1983., u Baški od 1983. – 1984. te kao prefekt u dječačkom sjemeništu Zmajević u Zadru. Od 1986. do 1989. bio je na studiju liturgike na Liturgijskom fakultetu Papinskog ateneja sv. Anselma u Rimu gdje je 1990. godine položio licencijat iz liturgike radnjom pod naslovom: L’adattamento liturgico nei libri liturgici glagolitici croati. Nakon povratka u domovinu školsku godinu 1989/90. proveo je na doktorantskoj godini na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a uz to je pohađao predavanja iz staroslavenskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu kod prof. Hercigonje. Godine 1990. postaje župnikom u župi Njivice na otoku Krku u krčkoj biskupiji a 1991. župnik i dekan u Cresu. Od 1992. god. predaje na Teologiji u Rijeci. U ak. god. 1998./99. predaje sljedeće: Liturgika I. 2+2 sata Sakramenti inicijacije 2 sata Sakramenti općenito 2 sata Liturgijska godina 2 sata Časoslov 2 sata Seminar 1+1 sat Bibliografija: Glagolitica Hieronymiana, u: R. PERI] (a cura di) Chiesa Sistina 1589- 1989. str. 181-201, Roma 1989, te hrvatski prijevod u: Croatica Christiana Periodca br. 25, 1991. str. 165-178 Mahnić i glagoljica, u: Mahničev simpozij v Rimu, str. 275-283, Celje 1990 Liturgijski kontekst misala s osvrtom na senjski misal u: Riječki teološki časopis I, 1995, str. 85-90, inauguralno predavanje na Teologiji u Rijeci na početku ak. god. 1994/95. Važnost i značenje Staroslavenske akademije u Krku – predavanje održano na simpoziju o 90. obljetnici osnutka Staroslavenske akademije u Krku. (u tisku). Predavanja iz liturgike na Teologiji u Rijeci kroz četiri akademske godine Seminari iz liturgike posebno na glagoljskim liturgijskim izvorima.

 

Službe: Viši predavač, ravnatelj Hrvatskog Caritasa
E-mail: director(a)caritas.hr 
Adresa: Kaptol 26, 10000 Zagreb
Broj telefona: 01/481-2022
Broj faksa: 01/481-2103