Mr. sc. ANTON PERANIĆ

PeranicSin Ante i Marije rođ. Vidušin, rođen 25. kolovoza 1959. u Novalji. Osnovnu školu zavšršio je u lipnju 1974. u Novalji. Od rujna 1974. do lipnja 1978. nalazi se u Biskupskom sjemeništu u Pazinu, a opću gimnaziju pohađa u gradu u srednjoškolskom centru “Otokar Keršovani”. Maturirao je 26. lipnja 1978. U akademskoj godini 1979./80. boravi u Nadbiskupskom bogoslovskom sjemeništu u Rijeci i studira na Visokoj bogoslovskoj školi. Sljedećih pet godina nalazi se u Nadbiskupskom bogoslovskom sjemeništu u Zagrebu i studira na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Diplomirao je 6. lipnja 1985 i postigao akademski stupanj: Diplomirani teolog. Od rujna 1990. pitomac je Hrvatskog papinskog zavoda Sv. Jeronima u Rimu. Studira Pastoral mladih i katehetiku na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje postiže 18. veljače 1994. licencijat iz Pastorala mladih i katehetike. 30. lipnja 1985. zaređen je za svećenika krčke biskupije, a vršio je sljedeće službe: od polovice rujna 1985. do polovice rujna 1987. župnik je u Svetom Vidu i excurrendo kapelan u Rasopasnom te provizor župe u nastajanju Njivice; od polovice rujna 1987. do polovice rujna 1988. župski je vikar u Omišlju; od polovice 1988. do polovice rujna 1990. je župski vikar u Krku, župnik u Korniću i biskupijski povjerenik za pastoral mladih; od listopada 1989. do osnivanja Hrvatske biskupske konferencije član je Vijeća za mlade BKJ; od listopada 1993. član je Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije i član Vijeća za nauk vjere i katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije (sada Vijeće za katehizaciju); od veljače 1994. do kolovoza 1996. biskupski je tajnik u Krku; od veljače 1994. biskupijski je povjerenik za katehizaciju i mlade; od srpnja 1994. profesor je na katedri Pastoralne teologije na Teologiji u Rijeci gdje je sada asistent; od rujna 1995. je vjeroučitelj u srednjoj školi “Hrvatski kralj Zvonimir” u Krku.

Na Teologiji u Rijeci akad. god. 1998./99. predaje sljedeće kolegije: Kateheza životnih dobi: Predškola i osnovna škola 2 sata Kateheza životnih dobi: srednja škola, mladi i odrasli 2 sata Metodičke vježbe iz katehetike 1+1 sat Opća pedagogija s didaktikom 2 sata Bibliografija: Vjeronauk i etika, u Ljetopis 75 godina srednje škole u Krku, Krk, 1997, str. 43-45.; Msgr. Karmelo Zazinović, priopćenje sa znanstvenog simpozija: Visoko crkveno školstvo u nas; održanog u Rijeci 25. i 26. travnja 1997.; Dosadašnja iskustva s vjeronaukom u školi na području Riječke metropolije, priopćenje s teološko-pastoralnog tjedna u Rijeci 1997. god., Riječki teološki časopis,, god. VI (1998), 1, str. 156-164. Duh jakosti, priopćenje s teološko-pastoralnog tjedna u Rijeci održanog od 30 lipnja do 2 srpnja 1998. god. Piše u Kvarnerskom vezu, Vijesniku đakovačke i srijemske biskupije, Glasu Koncila i MAK-u.

 

Službe: Viši predavač
E-mail: anton.peranic@ri.tel.hr
Adresa: Dinka Vitezića 11, 51500 KRK
Broj telefona: (051) 221-034
Broj faksa: Podatak nije dostupan