Izv. prof. dr. sc. VERONIKA s. NELA GAŠPAR

nelaRođena 7. rujna 1963. god. u Derventi (BiH) gdje je zvaršila osnovnu školu a srednju u Pedagoško-obrazovnom centru «Bogdan Ogrizović» u Zagrebu (Peta gimnazija). 1987. godine, postigla akademski stupanj »Baccalaureum in philosophia«, a 1991. godine »Baccalaureum in Sacra Theologia«. 16. lipnja 1997., na »Pontificia Università Gregoriana« u Rim, postigla akademski stupanj magisterija iz dogmatske teologije (tema magistarskog rada: »Dall’uomo al Cristo nella teologia di K. Rahner«). 12. listopad 2000. obranila doktorski rad pod naslovom : »Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995). Status questionis e prospettive«. Doktorski rad je u cijelosti objavljen u nizu »Collana Tesi Gregoriana, Serie Teologia n. 71«.


Od 2001. do 2003. godine u svojstvu vanjske suradnice djelovala je na Katedri dogmatske teologije na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu i na Filozofsko-teološkom Institutu Družbe Isusove u Zagrebu. 28. studenoga 2003., izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta na mandat od tri godine iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane dogmatike pri Katedri dogmatske teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za potrebe područnog studija u Rijeci. Od prosinca 2003. godine upisana sam u Popis znanstvenika i istraživača u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH pod matičnim brojem 258 045. Izbor u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docentice, potvrdilo je Vijeće društveno–humanističkog područja 18. svibnja 2007.
Na Teologiji u Rijeci predaje sljedeće kolegije: Otajstvo Trojedinog Boga, Kristologiju, Dogmatsku ekleziologiju, Teološku epistemologiju, izborni kolegij „Isus iz Nazareta“ Benedikta XVI., te seminar: Teologija u dijalogu s drugim znanostima.

Sudjeluje u studijskom programu poslijediplomskih sveučilišnih studija licencijata i doktorata na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu ( Otajstvo trojedinog Boga u teologiji K. Rahnera i H. U. von Balthasara; Pneumatološka kristologija). 
Sudjeluje u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i stalni je član uredničkog viječa Riječkog teološkog časopisa, Communia i Ikona (Časopisa za ikonografske studije). Član je Hrvatskog bioetičkog društva – podružnica Rijeka, Hrvatskog mariološkog instituta, Europskog društva katoličkih teologa – Hrvatska sekcija, Međunarodne teološke komisije za pitanje Međugorja (pri Kogregacije za nauk vjere u Rimu), Programskog savjeta Centra za ikonografske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, i drugih znanstvenih i stručnih udruga i društava. Sudjeluje također na znanstveno-istraživačkom projektu „Bioetika i kultura“ (062-1300990-0798) pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pod vodstvom red. prof. dr. sc. Nade Gosić. 

Izabrana je u zvanje izvanrednog profesora.BIBLIOGRAFIJA 
• Doktorski rad: Cristologia pneumatologica in alcuni autori postconciliari (1965-1995). Status quaestionis e prostettive, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2000. 
• Gašpar Veronika Nela, Teološki govor o Duhu Božjem. Od vječnosti do čovječnosti, Teološki radovi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2012. 
• Gašpar Veronika Nela, Pitanje o smislu života i otajstvo patnje. Čovjek kao biće zajedništva (animal amorosum), u: Đulijano Ljubičić i suradnici, Suicid i duhovnost, Uđbenici Sveučilišta u Rijeci (MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIOROM FLUMENSIS), Sveučilište u Rijeci – Medicinski fakultet, Rijeka 2010, 117-128. 
• Gašpar Veronika Nela, Teologija ljudske djelatnosti u Gaudium et spes i poslijekoncilskoj recepciji, Bogoslovska smotra 76 (2006.), br. 1, 81-102. 
• Gašpar Veronika Nela, «Teološke perspektive za XXI. stoljeće», u: Filozofska istraživanja 26 (2006.)4, 985-996. 
• Gašpar Veronika Nela, Problematika redosljeda sakramenata inicijacije. Jedinstvo u različitosti dvaju sakramenata (krštenja i potvrde), u: Bogoslovska smotra 79 (2009.) 3, 563-581. 
• Gašpar Veronika Nela, (Ne) razumljivost teološkoga govora u suvremenom svijetu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.), 3, 647-674. 
• Gašpar Veronika Nela, Zavjet siromaštva – svjedočenje i izazov, Riječki teološki časopis 13 (2005), br.2., 389-408.
• Gašpar Veronika Nela, »Zadaća i perspektive teologije nade u globalnom svijetu« u: Riječki teološki časopis 31 (2008.) 1, 111-130. 
• Gašpar Veronika Nela, Nasilje među religijama i „memoria passionis“, u: Riječki teološki časopis 32 (2008.) 2, 413-429. 
• Gašpar Veronika Nela, Euharistija – izvor, vrhunac i središte kršćanskog života (Benedikt XVI.), u: Riječki teološki časopis 18 (2010.), 1, 37-50.
• Gašpar Veronika Nela, »’Homo patiens’ i Ivan Pavao II«, Koprek, I. (ur.), Defensor hominis. Zbornik radova na međunarodnom simpoziju «Čovjek u filozofiji K. Wojtyle – Pape Ivana Pavla II.» održanog 5. travnja 2003. u Zagrebu, Filozofsko teološki Institu, Zagreb 2003., 223-234. 
• Gašpar Veronika Nela, Rûah u kršćanskoj pneumatologiji, Šporčić, I. (ur.), Stari zavjet vrelo vjere i kulture. Zbornik radova inter-disciplinarnog međunarodnog simpozija (Rijeka, 5. i 6. prosinca 2003.), Teologija u Rijeci – Biblijski institut, Rijeka – Zagreb, 2004., 281-299. 
• Gašpar Veronika Nela, »Rahnerovo poimanje Teologije kao znanosti o otajstvu« u: Emanuel F. Hoško (ur.), Djelatna ljubav. Zbornik Milana Šimunovića, KS, Zagreb, 2008., 255-270. 
• Gašpar Veronika Nela, Odnos zdravlja i religije u postmodernoj, u: A. Golubović – I. Tičac (ur.), Vječno u vremenu. Zbornik, u čast mons. Prof. Dr. Sc. Ivanu Devčiću u pvoodu 60. Obljetnice života, 30 obljetnice profesorskog rada i 10. Biskupstva, Kršćanska sadašnjost – Teologija u Rijeci, Zagreb 2010., 165-181.
• Gašpar Veronika Nela, »Il dogma cristologico nella tradizione scritta (con le parole) e nella tradizione ‘non scritta’ (con i colori)«, u: Ikon. Journal of the Iconographic Studies, Rijeka 1 (2008.) str. 65-78. 
• Gašpar Veronika Nela, Gesu Cristo – l’agnelo pasquale u: Ikon – časopis za ikonografske studije, Rijeka 2 (2009.), 31-38. 
• Gašpar Veronika Nela, Pneumatološki vid Utjelovljenja. Krist – Duh Sveti – Marija, Košić, V. (ur.) Mater Verbi incarnati. Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti, Zbornik radova XXI. Međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4.-8. prosinca 2004., Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb 2005., 61-81.
• Gašpar Veronika Nela, Svetost – ikona govora o tajni djelovanja Duha Svetoga, Raguž, I. (prir.) , Vesperae sapientiae christianae. Tribine 1, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003., 156-191. 
• Gašpar Veronika Nela, Život i patnja, Antunović, Ivan (ur., Religije i život. Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005., Religijski niz 9, Filozofsko teološki Institut, Zagreb 2006., 195-208. 
• Gašpar Veronika Nela, Čovjek postmoderne – tragalac za božanskim?, Franjo. E. Hoško (ur.), O čovjeku i Bogu. Zbornik Marijana Jurčevića, KS i Teologija u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2005., 37-54. 
• Gašpar Veronika Nela, «Božje samopriopćenje. Rahnerovo polazište za sistematsko shvaćanje Trojstva», u: Ivica Raguž (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hans Ursa von Balthsara. Zbornik radova Simpozija prigodom 100. Obljetnice rođenja Karla Rahnera i Međunarodnoga simpozija prigodom 100. Obljetnice rođenja Hansa Ursa von Balthasara, Studija 10, Biblioteka Diacovensia, Đakova, 2007., 91-112. 
• Gašpar Veronika Nela, «Teologija ljudske djelatnosti u ‘Gaudium et spes’ i u poslijekoncilskoj recepciji. Čovjekov udio u oblikovanju svijeta», u Nediljko A. Ančić – Tonči Matulić (prir.), Svijetu ususret. Hrvatska katolička teologija i teološki dijalog u Europi – Zbornik radova Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija, Cus, Split, 2007., 129-156. 
• Gašpar Veronika Nela, «Teologija mučeništva – svjedočanstva ljubavi po primjeru Isusa Krista», u: Pavo Jurišić (ur.), Povijest obvezuje na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, Zbornik Srednjoeuropskog katoličkog dana (7.-8- studenoga 2003.), Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007., 33-61. 
• Gašpar Veronika Nela, «Kristologija Ivana Pavla II. Inkarnacijska dimenzija otajstva otkupljenja u kristologiji Ivana Pavla II.», u: I. Sabotić – Ž. Tanjić – G. Črpić (ur.), Ivan Pavao II. Poslanje i djelovanje. Zbornik radova sa simpozija održanog u zagrebu 24. Lipnja 2005. Godine, Glas Koncila, Zagreb, 2007., 61-75. 
• Gašpar Veronika Nela, »Isusovo krštenje – početak javnog djelovanja, u: Ivica Raguž (ur.), Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2009., 93-105. 
• Gašpar Veronika Nela – Perković Ivan, O zdravlju i religiji u suvremenom društvu, u: II Jahr – godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 1 (2010.), 2; 284-296.
• Gašpar Veronika Nela, Nužnost teološkog utemeljenja solidarnosti među ljudima, u: Raguž Ivica (ur.), Multorum fratrum vehementissima psotulatione et maxime tua iussione compulsus. Zbornik radova u čast prof. Dr. Sc. Fra Marijanu Mandacu prigodom 70. Obljetnice života, Služba Božja, Split 2010., 251-266. (31.308 znakova)
• Gašpar Veronika Nela, »Il dogma cristologico nella tradizione scritta (con le parole) e nella tradizione ‘non scritta’ (con i colori)«, u: Ikon. Journal of the Iconographic Studies, Rijeka 1 (2008.) str. 65-78. 
• Gašpar Veronika Nela, Gesu Cristo – l’agnelo pasquale u: Ikon – časopis za ikonografske studije, Rijeka 2 (2009.), 31-38.

Stručni članci, recenzije i ostalo
• Gašpar Veronika Nela, »S Isusom poslani od Oca«, Duh Sveti nas uči da Boga zovemo “Abba” Oče. Zbornik radova XIV. i XV. redovničkog tjedna, Zagreb 2000., 221-233.
• Gašpar, Veronika Nela, »Pneumatološka kristologija«, Obnovljeni život 57 (2002) br. 1., 105-119.
• Gašpar Veronika Nela, »Isus Krist – konkretnost Božje ljubavi prema ljudima«, Izazov djelotvorne ljubavi. Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima u Neumu 29. travanj – 2. svibanj 2001., Sarajevo 2002., 23-35.
• Gašpar Veronika Nela, »Oče naš – izazov Crkvi i društvu – tematika Riječkog teološkog časopisa 1 (2000.)«, Bogoslovska smotra 71 (2001), br. 2-3, 453-457.
• Gašpar Veronika Nela, »tražeći svjetla obnovna. Zbornik Bogoslovskih tribina (1992–1998.), Priredili đakovački bogoslovi, Đakovo 1999.«, Bogoslovska smotra 71 (2001.) br. 2-3, 457-462.
• Gašpar Veronika Nela, »Homo imago et amicus Dei. Miscellanea in honorem Joannis Golub, Pontificium Collegium Croaticum Sancti Hieronymi (curavit editionem Ratko Perić), Rome, 1991.«, Bogoslovska smotra 71 (2001.) br. 2-3, 462-467.
• Gašpar Veronika Nela, »Vjekoslav Bajsić, Život i problemi crkvene zajednice (članci, rasprave, mate-rijali), (ur. S. Kušar), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2000.«, Bogoslovska smotra 71 (2001) br. 2-3, 467-471.
• Gašpar Veronika Nela, »Mato Zovkić, Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive u Bosni i Herce-govini, Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 1998.«, Bogoslovska smotra 71 (2001) br. 2-3, 471-475.
• Gašpar Veronika Nela »Rene Girard, Promatrah sotonu kako poput munje pade, AGM, Zagreb, 2004.«, Bogoslovska smotra 74 (2007) br. 4., 1195-1198.
• Gašpar Veronika Nela, »Grace Davie, Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.«, Bogoslovska smotra 74 (2005) br. 4., 1195-1198.
• Gašpar Veronika Nela, Vazmeno otajstvo, u: LAĐA. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 2 (2007.), 1; 2-13.
• Gašpar Veronika Nela, Kršćani – pomazani Duhom Svetim, u: Istarska Danica 1 (2009.), 1; 37-40.
• Gašpar Veronika Nela, Trojstvo i ispunjenje smisla ljudskog života, u: Istarska Danica 1 (2010.), 1; 35-42.
• Gašpar Veronika Nela, Misterij patnje na putu ostvarenja ljudskog života, u: Istarska Danica 1 (2011.), 1; 38-43.
• Gašpar Veronika Nela, Traženje istine – cilj dijaloga kršćanstva i islama, u: Istarska Danica 1 (2012.), 1; 56-59.

 

Službe: Izvanredni profesor, Predstojnica Teologije u Rijeci
E-mail: nelagaspar99@gmail.com
Adresa: Kastav 33, 51215 Kastav
Broj telefona: 051 /691 619; 098/ 9369 629
Broj faksa: Podatak nije dostupan