Dr. sc. RICHARD PAVLIĆ

Richard_Pavlic

Rođen je 5. svibnja 1972. u Karlovcu od oca Petra Pavlića i majke Marije rođene Studen. Osnovnu školu završio je u Rakovici a srednju ugostiteljsko-turističku školu u Korenici gdje je u lipnju 1990. maturirao. Nakon završene prve godine studija hotelijerstva na Hotelijerskom fakultetu Opatija u Iki, u jesen 1992. kao svećenički kandidat Riječko-senjske nadbiskupije upisuje teološki studij na Teologiji u Rijeci. Isti studij završava u lipnju 1998. godine te s položenim diplomskim ispitom ostvaruje zvanje diplomiranog teologa sa bakalaureatom u teologiji.

U jesen 2004. upisuje poslijediplomski studij dogmatske teologije na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu gdje u listopadu 2006. pod vodstvom profesora Donatha Hercsika S.I. uspješno završava magistarski rad na temu Salvezza cristiana fra divinizzazione e santificazione. Gregorio Palamas e Tommaso d’Aquino (Kršćansko spasenje, divinizacija ili posvećenje. Grgur Palamas i Toma Akvinski) te polaže završni magistarski ispit – tezarij čime stječe zvanje magistra teologije sa specijalizacijom u dogmatskoj teologiji. Time ostvaruje uvjete za upis na doktorski studij dogmatske teologije kojeg upisuje na istome Fakultetu teologije Papinskoga sveučilišta Gregorijana u Rimu te pod vodstvom istoga profesora Donatha Hercsika S.I. prijavljuje doktorsku tezu na temu Il recupero della teologia della salvezza cristiana in Henri de Lubac. L’influsso di Ireneo di Lione su Henri de Lubac (Obnova kršćanske teologije o spasenju kod Henrija de Lubaca. Utjecaj Ireneja Lionskog na Henrija de Lubaca). Istu disertaciju uspješno brani 17. svibnja 2010. godine te nakon pozitivnog mišljenja cenzora dobiva dozvolu za objavljivanje doktorskog rada u cijelosti. Nakon objave doktorske disertacije pod naslovom Il mistero della salvezza cristiana. L’influsso di Ireneo di Lione su Henri de Lubac (Otajstvo kršćanskog spasenja. Utjecaj Ireneja Lionskog na Henrija de Lubaca), sukladno normama Fakulteta teologije Papinskog sveučilišta Gregorijana u Rimu, 10. lipnja 2010. stječe akademsku titulu doktora teologije sa specijalizacijom u dogmatskoj teologiji.

Od početka akademske godine 2010./2011. radi kao honorarni nastavnik (vanjski suradnik) na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 19. prosinca 2011. godine biva izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta na mandat od 4 godine iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i iz znanstvene grane dogmatske teologije na Katedri dogmatske teologije Fakulteta za potrebe područnog studija u Rijeci gdje danom 1. siječnja 2012. biva zaposlen. Početkom akademske godine 2013./2014. biva izbaran u znanstveno zvanje docenta te istovremeno imenovan studentskim duhovnikom na Teologiji u Rijeci.

Na Teologiji u Rijeci trenutno predaje sljedeće kolegije: Teološka antropologija I. i II.; Izabrana pitanja iz eshatologije; Znanost o religijama; Međureligijski djalog – Teologija religija. Redovito sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te pomaže studentima dodiplomskog studija u izradi završnih-diplomskih radova.