Dr. sc. ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ

aleksandraRođena sam u Rijeci 24. 6. 1972. Osnovnu školu završila sam u Omišlju, a Srednju ekonomsku školu “Mijo Mirković” u Rijeci /1991. g./. Diplomirala sam na Teologiji u Rijeci – područni studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam stekla stručnu spremu VII./1 stupnja i stručni naziv diplomirani teolog. God. 1996. na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu upisala sam postdiplomski studij iz filozofije. Na Filozofskom fakultetu spomenutog Sveučilišta postigla sam akademski stupanj licencijata (magistra) VII/2 iz filozofije (10. 6. 1999.)
Doktorirala u jesen 2005.

Tema postdiplomske disertacije bila je: “Possibilit… dell’ io assoluto dell’uomo in Kierkegaard”, kod profesora Andrea Di Maio. Pri tom sam također završila i prvu godinu doktorata iz filozofije na istom fakultetu. Predajem vjeronauk u Graditeljskoj i tehničkoj školi u Rijeci. Na Teologiji u Rijeci predajem kolegije iz filozofije u zimskom semestru Logiku 2 sata, u ljetnom semestru Kozmologiju 2 sata, te Seminar iz filozofije po 1 sat u svakom semestru.

 

Službe: Viši asistent
E-mail: aleksandra210@yahoo.it
Adresa: Brdina 16, ulaz III., Rijeka
Broj telefona: (051) 841-181
Broj faksa: Podatak nije dostupan