Doc. dr. sc. MARKO MEDVED

MedvedMarko Medved rođen je 1974. godine u Rijeci. Nakon završene osnovne i matematičko-informatičke gimnazije studira Teologiju u Rijeci gdje diplomira 2002. godine. Iste godine započinje studij crkvene povijesti na Papinskome Sveučilištu Gregoriana gdje postiže licencijat (magisterij) 2004. godine. Trenutno je asistent na katedri crkvene povijesti Teologije u Rijeci.

Doktorirao 2007. 

Vijest o doktoratu

 

Službe: Viši asistent, pomoćnik predstojnika za znanost i nastavu i član vijeća Teologije
E-mail: markofelix@yahoo.com
Adresa: Šetalište I. G. Kovačića 17, 51000 Rijeka
Broj telefona: (051) 217-472
Broj faksa: Podatak nije dostupan