Izv. prof. dr. sc. JERKO VALKOVIĆ

jerko

Jerko Valković, rođen 13. ožujka 1965. u Krku. Nakon završene Osnovne škole u Vrbniku pohađa Nadbiskupsku srednju školu za spremanje svećenika u Zadru, od 1979. do 1983. Iste godine započinje studij na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci (a pastoralnu godinu nastavlja u Zagrebu). Diplomira 1990. god. Nakon prve pastoralne službe (župski vikar u Cresu, 1992.-1994.), na jesen 1994. započinje specijalizaciju iz znanosti društvenih komunikacija na papinskom učilištu „Salesiana“ u Rimu. Postiže licencijat s radnjom: Teološko-pastoralni problemi u prijenosu obrednosti mise na televiziji. Usporedba situacije u Njemačkoj i Italiji u vremenu od 1985-1998. (pod vodstvom prof. Emila Santosa). Drugu specijalizaciju, iz moralne teologije, započinje na jesen 1997. na učilištu „Aflonsiana“, a licencijat iz moralne teologije postiže 1999 s radnjom: Moralna odgovornost prema mass medijima u naučavanju pape Pavla VI i Ivana Pavla II. (pod vodstvom prof. Sabatina Majorana). Nakon što je upisao doktorat na istom učilištu, vraća se u Krk jer ga biskup Valter Župan imenuje tajnikom i glavnim urednikom Kvarnerskog Veza. U isto vrijeme nastavlja rad na doktoratu kojeg zaključuje u siječnju 2003. kada brani doktorsku radnju pod naslovom: Etika u promidžbi.

Temeljni kriteriji prema crkvenom učiteljstvu (pod vodstvom prof. Sabatina Majorana i prof. Silvija Sassija).

U jesen 2003. godine započinje predavati na Teologiji u Rijeci a u isto vrijeme je imenovan i za župskog vikara u župi Cres. Tada počinje predavati i na Visokoj teološko-katehetskoj školi Zadru. U rujnu 2005. razriješen je službe župskog vikara i imenovan višim asistentom pri katedri moralne teologije na Teologiji u Rijeci. 15. srpnja 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje znanstvenog suradnika i na radno mjesto docenta na katedri socijalnog nauka Crkve. Pet godina kasnije, u prosincu 2013., izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (iz područja humanističkih znanosti, polje teologija, grana socijalni nauk Crkve). U akad. godini 2012./2013. započinje predavati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Sudjeluje u studijskom programu poslijediplomskih sveučilišnih studija licencijata i doktorata na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Surađivao je na projektu „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ pri KBF-u u Zagrebu. Isto tako sudjelovao je u radu više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova a član je i uredničkog vijeća Riječkog teološkog časopisa. Više je godina vodio Kulturne tribine u Rijeci. Obnašao je službu duhovnika Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (podružnica Rijeka). Član je Upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve kao i Upravnog odbora HKR-a i IKA-e pri HBK.

Iz bibliografije:

• (knjiga) Crkva i svijet medija, Glas koncila, Zagreb 2013.

• (Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Theologia morali consequendum) Eticanella pubblicità. Fondamentali criteri alla luce dell’insegnamento magisteriale, 2003. Romae

• Teletrasmissione della ritualità eucaristica. L’esperienza della Germania, u: Rivista liturgica, 86 (1999.) 1, str. 79-100.

• Televizija – od ‘prozora u svijet’ do reality TV, u: Riječki teološki časopis, 13 (2005.)  2, str. 473-493.

• Medijska manipulacija – stalni izazov etičkom promišljanju, u: Riječki teološki časopis, 14 (2006.) 1, str. 27-52.

• Društveno-moralni problemi AIDS-a, u: B. Mandić-Kozulić, R. Šogalja, Svjetski dan bolesnika, Rijeka, 2006., str. 285-294.

• Život i lik dr. Marijana Valkovića, u: Riječki teološki časopis, 28 (2006.) 2, str. 345-352.

• Voda – od izvora života do poziva na suodgovornost: teološko-etički prikaz, u: I. Šimunić, (ur.), Voda – Hrvatsko blago, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka, 2007., str. 13-33.

• Internet – izazovi i mogućnosti za pastoralno djelovanje, u: Hoško, E. (uredio), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića, Kršćanska sadašnjost, Teologija u Rijeci, Zagreb, 2008., str. 281-299.

• Karakteristike i djelovanje nasilja u videoigrama, u: Riječki teološki časopis. 16 (2008.) 2, str. 483-502.

• Istina u promidžbi. Retorički elementi promidžbene komunikacije i etičke implikacije, u: Obnovljeni život, 63 (2008.) 3, str. 275-300.

• Supsidijarnost u hrvatskom medijskom prostoru. Problemi i mogućnosti djelovanja, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 1, str. 113-146.

• Crkva i suvremena javnost: izazovi i mogućnosti djelovanja, u: Riječki teološki časopis, 18 (2010.) 2, str. 413-431.

• Medijska publika u: Vječno uz vremenu. Zbornik u čast mons. prof. dr. sc. Ivana Devčića u povodu 60. obljetnice života, 30. obljetnice profesorskog rada i 10. obljetnice biskupstva, (ur.) Golubović, Aleksandra, Tićac, Iris, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, Teologija u Rijeci, 2010. str. 327-338.

• Oblici i utjecaji televizijskog nasilja, u: Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 8 (2010.) 1, str. 67-86.

• Suicid i mediji u: Đulijano Ljubičić i suradnici, Suicid i duhovnost, Udžbenici Sveučilišta u Rijeci (MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIOROM FLUMENSIS), Sveučilište u Rijeci – Medicinski fakultet, Rijeka 2010., str. 193 – 204.

• Volonterstvo: navještaj nove kulture, u: Lađa, 6 (2011.) 2, 2-12.

• Evangelizacija u eri medija: mogućnosti i problemi komuniciranja u: Bogoslovska smotra. 81 (2011.) 3, str. 675-696.

• /zajedno s Nikodem, K./ Mediji u hrvatskom društvu. Analiza osnovnih karakteristika medijskog prostora s obzirom na supsidijarnost, u: Bogoslovska smotra 81 (2011) 4, 783-814.

• Prema novoj kulturi života, u: Darko Marčinko (i suradnici) Suicidologija, Sveučilišni udžbenik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011., str. 227-233.

• Radijski i televizijski prijenos euharistijskoga slavlja — mogućnosti i načini sudjelovanja, u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 1, str. 81-91.

• Duc in altum! Evangelizacija u „digitalno doba“, u: Diacovensia, 20 (2012.) 2, str. 171-186.

• Dobrovoljni rad (volonterstvo) – navještaj novoga modela društva, u: Rad i nezaposlenost danas, Zbornik radova, (ur. A. Polegubić), Frankfurt am Main, 2013., str. 37-70.