Doc. dr. sc. BOŽIDAR MRAKOVČIĆ

mrakovcic1

Rođen je 9. ožujka 1967. u Krku od Antona Mrakovčić i Mare r. Žužić. Osnovnu školu pohađao je od 1973. do 1981. u Vrhu i Krku, na otoku Krku, a od 1981. do 1985. Nadbiskupsku srednju školu za spremanje svećenika Zmajević u Zadru. Teologiju je studirao četiri godine na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci (1985-1986; 1987-1990) i dvije godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1990-1992) gdje je i diplomirao 26. lipnja 1991. Zaređen je za svećenika 28. lipnja 1992. u Krku.

Kao svećenik obnašao je slijedeće službe: župski vikar u Rabu i vjeroučitelj u tamošnjoj osnovnoj i srednjoj školi (1992.-1993.), odgojitelj i vjeroučitelj u Pazinskom kolegiju (1993.-1995.), župski vikar u Cresu i vjeroučitelj u tamošnjoj osnovnoj školi i gimnaziji (1995.-1997.). Od jeseni 1997. započinje postdiplomski studij u Rimu. Magistrirao je iz Svetog Pisma na Papinskom biblijskom institutu 16. listopada 2001. Tema magistarskog rada bila je «La guarigione del paralitico (Lc 5,17-26)». Dana 11. siječnja 2006. obranio je na Papinskom sveučilištu Gregoriana doktorsku tezu iz biblijske teologije na temu «La triplice chiamata di Pietro nel Vangelo di Marco». Nakon što je pod istoimenim naslovom objavio u Rimu dio doktorske radnje Papinsko sveučilište Gregoriana izdalo mu je 20. veljače iste godine diplomu doktora teologije. Od 1. rujna 2005. do 1. rujna 2012. obnaša dužnost vicerektora u Bogoslovnom sjemeništu «Ivan Pavao II.» u Rijeci. Od početka ak. god. 2005./2006. predaje na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu – Područni studij u Rijeci i to slijedeće predmete: Uvod i egzegeza Novog zavjeta II (Ivanovski spisi), Uvod i egzegeza Novog zavjeta III (Pavlove i ostale poslanice), Biblijska teologija Novog zavjeta, te seminar iz biblijske teologije (Kako tumačiti jedan sinoptički tekst). Od ak. god. 2011./2012. do ak. godine 2013./2014. uz navedene predmete predajem i slijedeće predmete: Uvod i egzegeza Novog zavjeta I (Sinoptici i Djela Apostolska); Uvod i egzegeza Staroga zavjeta III (Mudrosni spisi), Biblijska teologija Staroga zavjeta, Uvod u Sveto pismo, Grčki jezik i Biblijski grčki jezik.

Odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a Sveučilišta u Zagrebu od 14. srpnja 2006. izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta na mandat od 3 godine iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije i znanstvene grane biblijske teologije na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta; 25. rujna 2009. godine izabran je, a 27. lipnja 2014. ponovno izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta.

Od ak. godine 2008./2009. do 2010./2011. vršio je dužnost zamjenika predstojnika Teologije u Rijeci, a od ak. godine 2011./2012. vrši, tada već u drugom mandatu, službu predstojnika Teologije u Rijeci. Od 2015./16. vrši službu pomoćnika predstojnika za znanost i nastavu.

Uz redovite profesorske i odgojiteljske dužnosti tajnik je Teološko-pastoralnog tjedna u Rijeci, član uredništva lista „Kvarnerski vez“, povjerenstva za prijemne ispite na Teologiji u Rijeci, redoviti ispitivač na diplomskim ispitima te član teološke komisije za beatifikaciju sluge Božjega o. Iva Perana i krčkog biskupa Antuna Mahnića.

Iz bibliografije:

– La triplice chiamata di Pietro nel Vangelo di Marco, Estratto dissertazione, Roma, 2006;

– Elementi pastorala zvanja u novim okolnostima, u: Riječki teološki časopis, 15 (2007.) 1,

– Mk 8,33: Odbacivanje napasnika ili poziv na nasljedovanje, u: Riječki teološki časopis, 15

– Pavlovo življenje apostolske slobode kao primjer Korinćanima. Retorička analiza 1 Kor

– Nada u globalizacijskom svijetu u svjetlu biblijskih pojmova Babel i Babilon, u: Riječki

– Isus i nasilje. Problem tumačenja nekih Isusovih djela i riječi, u: Riječki teološki časopis,

– Problem i poruka otvorenog završetka Markova evanđelja, u: Crkva u svijetu, 44 (2009) 1,

– Savez u Poslanici Galaćanima, u: Bogoslovska smotra, 100 (2010.) 1, 275-296;

– Novozavjetno svećeništvo i njegov odnos prema euharistiji, u: Riječki teološki časopis, 18

– Isus i javnost, u: Riječki teološki časopis, 18 (2010.) 2, 351-369;

– Vjera i svjedočanstvo u Ivanovu evanđelju, u: Riječki teološki časopis, 19 (2011.) 1, 5-35; 77-99; (2007.) 1, 133-153; 9, u: E. HOŠKO, (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića, Zagreb, 2008., 227-253. teološki časopis, 16 (2008.) 1, 31-62; 16 (2008.) 2, 393-412; 7-30; (2010.) 1, 5-35;

– Kristova sebedarna ljubav kao paradigma i pokretačka snaga kršćanske ljubavi u novozavjetnim spisima, u: TOMAŠEVIĆ, Darko (ur.), Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka.

– Zbornik radova povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića, Sarajevo – Zagreb, 2012., 289-324;

– „Vjera te tvoja spasila“. Novozavjetni aspekti vjere i spasenja, u: Bogoslovska smotra, 83 (1913.) 3, 489-512;

– Značenje glagola proseu,comai (moliti) u Lukinom evanđelju, u: Riječki teološki časopis, 43 (2014.) 1;

Službe: Član vijeća Teologije i Pomoćnik predstojnika za znanost i nastavu
E-mail: bmrakovcic@yahoo.com
Adresa: Tizianova 15, 51000 Rijeka
Broj telefona: (051)
Broj mobitela: 098 194 2737

One Response to “Doc. dr. sc. BOŽIDAR MRAKOVČIĆ”

  1. […] Evo što o prorocima i proročkim gestama govori hrvatski bibličar dr.sc. Božidar Mrakovčić: […]